+387 53/612-127

Trg 7. oktobra bb, Brod, Republika Srpska, BiH

Preduzeće

Preduzeće predstavlja osnovnu ekonomsku jedinicu i definisano je kroz istoriju na račličite načine. Neke od definicija preduzeća su:
Preduzeće je pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti.
Preduzeće je posebna organizacija ljudi u privredi formirana u cilju obavljanja određene djelatnosti u proizvodnji, razmjeni i potrošnji.
Preduzeće je osnovni privredni subjekt kojeg određuje njegov organizacioni oblik i koji ima za cilj ostvarivanje profita na kome počiva cjelokupan društveni razvoj.
Preduzeće predstavlja složen ekonomski i organizacioni subjekt, koji proizvodi robu ili usluge za tržišne potrebe, koristeći sopstvene resurse, radi ostvarivanja dobiti i drugih društveno-ekonomskih ciljeva.

Preduzeće
Blagovremeno knjiženje dokumentacije
Elektronsko podnošenje poreskih i PDV prijava
Prijave i odjave radnika
Izrada ugovora o radu
Izrada završnih računa