+387 53/612-127

Trg 7. oktobra bb, Brod,Republika Srpska, BiH

Tražiš prvoklasnu knjigovodstvenu uslugu?

O NAMA

Knjigovodstvena agencija "AKT" je osnovan 2010. godine i nudi ličnu uslugu zasnovanu stručnošću koju bi klijenti očekivali. Posao je u vlasništvu Biljane Kojić, glavne računovođe u knjigovodstvenoj agenciji "AKT". Biljana je ovlašćeni računovođa sa više od 20 godina iskustva u računovodstvenoj industriji.

Knjigovodstvena agencija "AKT" sarađuje sa klijentima u svim aspektima njihovog poslovnog ili ličnog portfelja. Posao je metodičan i marljiv u ispunjavanju neposrednih potreba klijenata i vrši predviđanje u planiranju za buduće poreske ili druge finansijske implikacije. Oni osiguravaju da su njihova rešenja prilagođena jedinstvenim stilovima poslovnog upravljanja njihovih klijenata.

O nama ilustracija

KNJIGOVODSTVENE
USLUGE

Sačuvaj vrijeme i novac sa nama

30

Komitenata

10

Godina poslovanja

100

%

Zadovoljstvo

UPOZNAJTE
NAŠ TIM

Vjerujemo da naš tim može da Vam olakša život, a ne da kompliuje stvari. Ovdje smo da demistifikujemo Vaša pitanja o usklađenosti, da Vam pomognemo da strateški razmišljate o svojoj organizaciji i ostvarite svoje neposredne i dugoročne lične i poslovne ciljeve. Naše višegodišnje iskustvo u računovodstvu, kao i iskreno zanimanje za ono što čini vašu prganizaciju ključnim, znači da pružamo smijernice i uvid u saradnji koji prevazilaze odgovor na vašu potrebu da ojačate svoju budućnost.

Biljana Kojić

Biljana
Kojić

Direktor

Daliborka Tešanović

Daliborka Tešanović

NOVOSTI


Propisi o taksama Poreske Uprave Republike Srpske.

A) Posebna republička taksa
B) Komunalna taksa
V) Boravišna taksa
G) Administrativna taksa


Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).


Osnovni principi i pretpostavke koje su se slijedile kod uvođenja PDV-a u BiH

- Porez na promet koji se ubirao na entitetskom nivou zamjenjuje se jedinstvenim sistemom PDV-a na državnom nivou
- Uprava za indirektno oporezivanje je jedina institucija nadležna za obračun i naplatu PDV-a

NAJČEŠĆA PITANJA?

Pravna razlika između SP i DOO.
Privredno društvo je pravno lice i registracija se vrši u Privrednom sudu. Odgovornost je do visine osnivačkog kapitala. Preduzetnik je fizičko lice i registruje se u nadležnoj opštini. Preduzetnik odgovara cjelokupnog imovinom.

Cijena registracije DOO?
Registracija SP je jeftinija od registracije DOO.
Taksa za podnošenje zahtjeva za registraciju preduzetnika iznosi najviše 30 KM (tačnu cijenu određuje svaka opština).
Knjigovodstvena agencija AKT za buduće klijente besplatno popunjava zahtjev za registraciju preduzetnika, inače naplaćujemo 30 KM. Sudska taksa za registraciju DOO se ne plaća, ali se plaća taksa za podnošenje zahtjeva za registraciju APIF-u u iznosu od 35 KM. Za registraciju DOO potrebno je pripremiti osnivačke akte. Priprema akata u zavisnosti od visine osnivačkog kapitala i broja osnivača može koštati od 250 KM pa na dalje.
Pored troška taksi i pripreme akata u oba slučaja postoje dodatni troškovi vezani za pribavljanje određenih uvjerenja i ovjere dokumenata, te izrada pečata. Okvirno bismo mogli reći da trošak registracije SP iznosi 100-120 KM, a registracija DOO iznosi najmanje 350-400 KM pa nadalje.

Druge razlike koje utiču na ukupne troškove poslovanja?
Republička taksa: Republička taksa za DOO je viša u odnosu na SP. Pogledajte tabelu u nastavku teksta.

Komunalna taksa: Visina komunalne takse može biti viša za DOO nego za SP za isti tip djelatnosti. O visini komunalne takse svaka opština donosi posebnu odluku, tako da nije moguće uopšteno reći da li je i koliko skuplja.

Porez na dobit/dohodak: Preduzetnici koji ostvaruju prihod manji od 50.000 KM mogu biti registrovani kao mali preduzetnici i plaćati porez na dohodak po stopi od 2% na ukupne naplaćene prihode, što možete biti povoljnije u slučaju uslužnih djelatnosti, odnosno djelatnosti koje imaju male rashode.

Knjigovodstvene usluge: Cijena knjigovodstvenih usluga je uglavnom niža u slučaju SP u odnosu na cijenu usluga za DOO.

Doprinosi: Za vlasnike preduzetničkih djelatnosti koji su SP registrovali kao svoju osnovnu djelatnost (tj. nisu u radnom odnosu kod drugog poslodavca) plaćaju se doprinosi na osnovicu koja je u iznosu 60% ili 100% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. Za vlasnike koji su registrovali dopunsku ili dodatnu djelatnost ne plaćaju se doprinosi. Za vlasnike DOO se ne plaćaju doprinosi po osnovu vlasništva, već samo u slučaju ako je vlasnik zaposlen u DOO ili po osnovu upravljanja ostvaruje naknadu.

Obavezne takse koje plaćaju pravna lica i preduzetnici su:

- Republička taksa (DOO,SP)
Visinu republičke takse određuje tip obveznika tj. da li je obveznik registrovan kao pravno (DOO) ili fizičko lice (SP), te djelatnost od koje je obveznik u prethodnoj godini ostvario veći prihod. Izmjenama zakona krajem 2020. godine Republička taksa za 2021. godinu smanjena je za 30% od propisanih iznosa, a za 2022. godinu za 60%.

- Komunalna taksa (DOO,SP)
Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti. Izmjenama zakona krajem 2020. godine od komunalne takse su oslobođeni preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika i obveznici komunalnih taksa za 12 mjeseci od registracije. Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06. U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12. Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata. U Brodu važi da je samostalni preduzetnik koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost oslobođen plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena. Takođe, za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu taksa je umanjena za 50%, a privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju taksu umanjenu za 30%.

- Vodoprivredna naknada (DOO,SP)
Naknada se plaća mjesečno, a obračunava kvartalno i to na osnovu broja zaposlenih i mjernih jedinica.

- Naknade za šume (DOO)
0,07% na ukupne prihode.

- Protivpožarna naknada (DOO)
0,04% na ukupne poslovne prihode

- Članarina u Privrednoj komori (DOO)
0,03% godišnjeg prihoda najmanje 180 KM (svako registrovano privredno društvo je automatski član komore)

- Članarina u Spoljnotrgovinskoj komori (DOO)
Plaćaju je privredna društva registrovana za spoljnotrgovinsko poslovanje.

Na objektu treba istaći firmu onako kako je registrovan kod nadležnog organa. Na ulazu u poslovni objekat treba istaći radno vrijeme. U samom objektu na vidno mjesto treba istaći sledeće:

- kopiju opštinskog rješenja
- obavještenje o izdavanju fiskalnih računa ukoliko je poslovni subjekt fiskalizovan
- kopija JIB-a i PDV uvjerenja
- obavještenje o vođenju knjige reklamacija ukoliko se firma bavi trgovinom ili uslugama, odnosno knjigu utisaka ukoliko je ugostitelj
- obavještenje o naplaćivanju isključivo u domaćoj valuti ukoliko se firma bavi maloprodajom
- obavještenje o zabrani prodaje alkoholnih pića maloljetnim licima ukoliko se firma bavi prodajom istih
- obavještenje o zabrani pušenja

Po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac obračunava i plaća sve doprinose po stopi od 33% na bruto osnovicu.

Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.

Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06. U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12. Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

KONTAKT

Loading...